DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM HIỆN TẠI

CÂN ĐÓNG BAO GẠO TP01

CÂN ĐÓNG BAO GẠO -TP01

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN GHẾ NGỒI TPS

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN GHẾ NGỒI A12E

CÂN THUỶ SẢN

CÂN SUPER SS

CÂN THUỶ SẢN

CÂN VMC FWED

CÂN PHÂN TÍCH OHAUS

CÂN OHAUS PA SERI

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO OCS JJE

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO TPS OCS

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO OCS BC

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO WHL7

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO OCS TPS 300

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO VMC DGL

CÂN THÔNG DỤNG

CÂN TANITA KD160

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN XK3190 T7E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A12

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A12E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A12ES

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN TPS

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN YHT3

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A15E

Indicator- Đầu cân

ĐÀU CÂN D10

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN DIGI 28SS

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN T31P

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN TP24E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN TPS WS