DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM HIỆN TẠI

CÂN ĐÓNG BAO GẠO TP01

CÂN ĐÓNG BAO GẠO -TP01

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO ĐIỆN TỬ OCS

CÂN THUỶ SẢN

CÂN CUB METLER TOLEDO

New

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân Bàn Điện Tử CTP-T7E

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ A12E

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DIGI 28SS

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN GHẾ NGỒI TPS

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN GHẾ NGỒI A12E

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN GHẾ NGỒI T31P – OHAUS

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ T7E

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN ĐIỆN TỬ TSE

CÂN THUỶ SẢN

CÂN SUPER SS

CÂN THUỶ SẢN

CÂN VMC FWED

CÂN PHÂN TÍCH OHAUS

CÂN OHAUS PA SERI

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO OCS JJE

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO TPS OCS

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO OCS BC

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO WHL7

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO OCS TPS 300

CÂN TREO ĐIỆN TỬ

CÂN TREO VMC DGL

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN ĐIỆN TỬ VMC FEJ

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN ĐIỆN TỬ VMC FEH

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN ĐIỆN TỬ OS

CÂN THÔNG DỤNG

CÂN TANITA KD160

CÂN ĐIỆN TỬ

CÂN ĐIỆN TỬ FRJ

CÂN TÍNH GIÁ

CÂN TÍNH GIÁ JSB

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ A12E

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ DI-28SS

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN XK3190 T7E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A12

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A12E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A12ES

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN TPS

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN YHT3

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A15E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN A9P (Có máy in)

Indicator- Đầu cân

ĐÀU CÂN D10

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN DIGI 28SS

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN T31P

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN TP24E

Indicator- Đầu cân

ĐẦU CÂN TPS WS